Protectia Datelor

GENERALITĂȚI

Având în vedere Prevederile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25.05.2018, dorim sa vă informăm cu privire la cadrul de aplicare al acestei legi în relația cu clienții noștri.

 • • Suntem ONIX CENTER SRL, o este o societate organizată și care funcționează din anul 2003 în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Timișoara, str Johnny Weissmuller nr. 23 si punct de lucru în Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 6 ap. 9 parter, CUI 15249230, Număr de înregistrare la Registrul Comerțului Timis J35/2410/2009. În acest content ne numim OPERATOR DE DATE PERSONALE.

 • • Având statutul de client al nostru, în acest context, dvs. vă numiți PERSOANĂ VIZATĂ, conform terminologiei prevăzute de Regulament și folosită ca atare.

CE SUNT DATELE PERSONALE?

 • • Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană, identificată sau identificabilă .

 • • Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte ce pot fi utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana vizată, cum ar fi nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, date de identificare fiscală, locație de expediere a documentelor, implicații personale sau detalii din viața personală (dacă este vorba de documente cu caracter juridic, emise de Tribunale, Instanțe de jucată și altele de acest gen). etc., în general orice relații sau detalii de statut ale persoanei vizate ce pot fi conținute în documentații prezentate pentru a fi traduse.

SCOPUL PRELUCRARII

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • • in scopul furnizarii de servicii de traducere, legalizare, supralegalizare, apostilare, tehnoredactare, rpelucrare grafică a imaginilor.
 • • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii;
 • • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;
 • • in urmatoarele scopuri, toate vizand domeniul traducerilor si legalizarilor de documente, în masura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele :

  • • Furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale
  • • Furnizarea de informatii cu privire la evenimentele Societatii

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

 • • contractul (comanda)de furnizare de prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract(comanda)
 • • indeplinirea unei obligatii legale;
 • • in plus, în masura în care aţi fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza acordului reprezintă un scop aditional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteti parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

Ce fel de date prelucrăm :


Fiind o agenție de traduceri și având ca și angajați în cadrul punctului de lucru mai sus-menționat traducători autorizați și drept colaboratori externi o echipa de peste 30 de traducători în colaborare permanentă, vă furnizăm serviciile de traduceri prin prelucrarea cuvânt cu cuvânt a actelor pe care le depuneți in cadrul biroului, pe care le transmiteți prin email – onix.center@yahoo.com, hello@onixcenter.com, pe care le atașați la formularul de comandă de pe pagina de internet www.onixcenter.com sau pe care le atașați pe mesageria legată de pagina de facebook. Astfel, angajații și colaboratorii noștri care vă furnizează serviciile, atât la preluarea datelor minime necesare pentru înregistrarea comenzii cât și legate de procesarea actelor, ajung să cunoască datele dumneavoastră cu caracter personal conținute în acte cât și la depunerea comenzii.


În cele ce urmează, având în vedere că nu există altă cale de procesare a comenzilor dvs. decât prin intrare în contact cu datele dvs. personale, dorim să vă asigurăm că protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați este foarte importantă pentru noi și că facem toate eforturile necesare pentru protecția lor.

În vederea furnizării serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării documentelor pentru estimarea costurilor precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, dumneavoastră sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, codul numeric personal sau date din cartea de identitate, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon. Aceste date pot să se regăsească în documentele prezentate în cadrul comenzilor de traduceri sau puteți să le completați într-un formular de plasare a comenzii către noi, toate situațiile fiind sub incidența Regulamentului nr. 2016/679.


Datele cu caracter personal furnizate cu acordul Dvs. sunt și vor fi colectate și procesate de noi doar în scopurile pe care le – am menționat mai sus și nu vor i folosite în nici un alt scop.

Pentru rezumare datele dvs. în cadrul societății noastre pot fi folosite:

 • • La plasarea comenzii dvs. în cadrul biroului nostru, la adresa mai susmenționată, cu prezența dvs. fizică, pentru înregistrarea acesteia în mod electronic pe calculatorul nostru, și format tipărit semnat de către dvs. împreuna cu Formularul de acord și Informare generală cu privire la politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal. Puteți solicita oricând ștergerea unei astfel de comenzi din arhiva păstrată pe calculatorul din biroul nostru. Comenzile vor fi păstrate de societatea noastră o perioadă de timp care este prevăzută de lege.
 • • La plasarea comenzii dvs. pe pagina noastră de internet, la adresa mai susmenționată, cu prezența dvs. virtuală, pentru înregistrarea acesteia în mod electronic și format tipărit semnat de către dvs. împreuna cu Formularul de acord și și Informare generală cu privire la politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal. Puteți solicita oricând ștergerea unei astfel de comenzi din arhiva păstrată pe calculatorul din biroul nostru. Comenzile vor fi păstrate de societatea noastră o perioadă de timp care este prevăzută de lege.
 • • În momentul facturării se vor colecta următoarele: nume, prenume, număr de telefon, adresă, date de identificare fiscală (CUI – pentru persoane juridice sau CIF / CNP pentru persoane fizice)
 • • În cazul în care efectuați plata online, pentru comenzile plasate, fie online fie prin POS, nume, prenume, cont bancar, banca unde aveți contul deschis.

TERȚI CARE INTRĂ ÎN CONTACT CU DATELE DVS.

 • • În cazul în care vi se emite factura, serviciul nostru de contabilitate, va procesa datele dvs. fiscale, ca și terț controlor de date cu caracter personal.
 • • Dacă solicitați transmiterea comenzii printr-un serviciu de curierat/poștă, aceste terțe părți vor colecta numele, prenumele, adresa de destinație, posibil și adresa de e-mail sau număr de telefon.
 • • Dacă solicitați să vă prestăm serviciul de legalizare notarială a traducerilor efectuate în biroul nostru, notarul public care legalizează documentele, intră în contact cu documentele dvs. sursă, deoarece o copie a acestora se pune în fața traducerii rezultate, indiferent de limba traducerii și cu traducerea acestora.
 • • Dacă solicitați serviciul de aplicare a ștampilelor de supralegalizare și apostilare a documentelor, fie în limba română, fie în limba străină, Camera Notarilor Publici din orașul nostru sau Ministerele sau Ambasadele care se ocupa de astfel de formalități. Pentru fiecare caz și limbă independent, aceste instituții prezintă detaliat pe pagina lor de internet formalitățile de urmat în acest sens.

DURATA PRELUCRĂRII ȘI DEȚINERII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. indiferent pe care cale vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, conform prevederilor legale.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

 • • Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.
 • • Dreptul de acces - înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.
 • • Dreptul la portabilitatea datelor - se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • • Dreptul la opozitie - vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.
 • • Dreptul la rectificare - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
 • • Dreptul la ştergerea datelor - înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.
 • • Dreptul la restricţionarea prelucrării - poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care S.C. ONIX CENTER SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • • Dreptul de a depune o plangere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

 • • Prin email - la adresa: onix.center@yahoo.com ; sau
 • • Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Societatii (la adresa mentionata la pct. 1); sau
 • • Telefonic - la numarul: 0722815576

Persoana de contact: ANDA ELENA SIMOC


Toate comunicările noastre cu posibilii noști clienți, cu clienții noi sau mai vechi, colaboratorii și terții desemnați în derularea activității noastre vor conține acest mesaj de informare și de exprimare a ACORDULUI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prin plasarea comenzilor, înregistrarea datelor dvs. pentru a primi estimări de preturi, prin solicitări adresate nouă pe orice cale, atât în mediul virtual cât și fizic în cadrul biroului nostru de la adresa de mai sus din Timisoara și acceptarea ofertelor din partea societății noastre, prin intermediul mijloacelor electronice, în mediul online prin prezența virtuală sau prin prezența fizică, telefonic sau prin orice alte mijloace de comunicare,VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALde către SC ONIX CENTER SRL din Timișoara, CUI 15249230, societate înființată din anul 2003 și acționând ca și agenție de traduceri, furnizând servicii către dvs. prin proprii angajați și terți prestatori de diverse servicii, cum ar fi cele de legalizare, supralegalizare, curierat si prelucrare contabilă, (terțe persoane: traducători, notari, prefectură, camera notarilor, ministere și ambasade), după cum suntt acestea conținute în actele, documentațiile și corespondența pe orice cale, schimbate între dvs. și societatea noastră.

În cazul în care nu sunteți de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să ne comunicați imediat refuzul dvs., iar noi vom lua toate măsurile privind ștergerea tuturor datelor deținute cu privire la persoana dvs.


Autorizati de catre Ministerul Justitiei din Romania pentru traduceri autorizate si specializate

Societatea noastra este autorizata de catre Ministerul Justitiei din Romania pentru traduceri autorizate si specializate. Puteti viziona lista aici.

Ne puteti gasi de asemenea in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) pentru colaborarile cu institutii ale administratiei publice din România.